REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CREATOR.NET.PL

https://www.creator.net.pl/sklep/

Regulamin określa zasady świadczenia usług edukacyjnych, z wykorzystaniem strony internetowej creator.net.pl do sprzedaży kursów stacjonarnych projektowania wnętrz, dostępnej pod adresem https://www.creator.net.pl, w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego, i obowiązuje od 26.01.2023r.

 1. STRONA INTERNETOWA

1.1. Stronę internetową creator.net.pl dostępną pod adresem: https://www.creator.net.pl prowadzi Creator Małgorzata Stawińska ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów, NIP 527-108-05-97, REGON 010460231

1.2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze stroną, możesz skontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@creator.net.pl lub korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres biura: CREATOR, ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów

 1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

2.1. Formularz zamówienia – formularz na stronie internetowej, w którym klient podaje swoje dane podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym.  

2.2. Kurs – kurs stacjonarny projektowania wnętrz, dostępny do zakupienia poprzez sklep internetowy.

2.3. Produkt – dostępny w Sklepie internetowym w postaci zakupu miejsca na kursach stacjonarnych projektowania wnętrz, stanowiący przedmiot umowy pomiędzy klientem a Usługodawcą.

2.4. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.5. Sklep internetowy – strona internetowa www.creator.net.pl/sklep/, która umożliwia zakupienie produktu, dostępna pod adresem https://www.creator.net.pl/sklep/

2.6. Koszyk – narzędzie internetowe w sklepie internetowym, w którym Klient może zobaczyć wybrane przez siebie Produkty do zakupu, a także zmienić zawartość zamówienia, w tym liczbę produktów.

2.7. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności stron i niezależne od woli stron, które nastąpiło już po zawarciu Umowy i uniemożliwia wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub przez pewien czas. Dotyczy to przede wszystkim katastrof przyrodniczych, zaburzeń życia zbiorowego społeczeństwa oraz aktów władzy ustawodawczej, i wykonawczej, np.: pożar, powódź, wypadek, strajk, stan wojenny i wyjątkowy.

2.8. Umowa – umowa zakupu Produktu lub Produktów zawarta pomiędzy klientem a Usługodawcą.

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane przy użyciu formularza zamówienia znajdującego się w sklepie internetowym i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy dostępu do Produktu lub Produktów z Usługodawcą.

2.10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym i zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.11. Usługodawca – Creator Małgorzata Stawińska ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów, NIP 527-108-05-97, REGON 010460231

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I WARUNKI TECHNICZNE

3.1. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga posiadania urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki internetowej w aktualnej wersji i aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, a także włączonej obsługi plików cookies.

3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu internetowego, który wynika z przyczyn od niego niezależnych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowanej Siłą wyższą, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, błędną konfiguracją sprzętu i oprogramowania Klienta, problemami z łączem internetowym Klienta.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerw w pracy Sklepu internetowego w celu jego konserwacji lub wykonania niezbędnych aktualizacji.

 1. ZAWIERANIE UMÓW 

4.1. Aby złożyć Zamówienie, należy w Sklepie internetowym wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”. W dalszej kolejności, należy kliknąć przycisk “zobacz koszyk”, aby koszyk został wyświetlony. Po naciśnięciu przycisku “przejdź dalej” zostanie wyświetlony Formularz zamówienia. Należy go wypełnić wpisując dane odbiorcy Zamówienia, i nacisnąć przycisk “kontynuuj”. Następnie, należy kliknąć przycisk „zamawiam i płacę” i dokonać opłaty za Zamówienie, wybierając jeden z dostępnych sposobów płatności oraz zaakceptować Regulamin.

 1. SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ

5.1. Zawarcie umowy o zakupie uczestnictwa w kursie odbywającym się stacjonarnie, między Klientem a Usługodawcą, następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia przy pomocy formularza dostępnego w Sklepie internetowym, zgodnie z pkt 4.1. niniejszego Regulaminu.

5.2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia, jednocześnie przyjmując Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje w formie przesłania przez Usługodawcę, do Klienta wiadomości poprzez pocztę elektroniczną e-mail, na adres Klienta podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz o jego przyjęciu do realizacji i potwierdzenie zawarcia Umowy. Umowa sprzedaży między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail oraz otrzymania zapłaty przez Usługodawcę.

5.3. Klient jest zobowiązany dokonać płatność elektroniczną online w dniu złożenia Zamówienia, zgodnie z ceną zamieszczoną na stronie www.creator.net.pl/sklep/ .W przeciwnym wypadku Zamówienie podlega anulowaniu.

5.4. Dostarczenie produktu w postaci dostępu do udziału w kursie stacjonarnym, następuje poprzez wysłanie informacji o dacie rozpoczęcia, harmonogramie oraz miejscu odbywania się kursu na adres e-mail Klienta.

 1. PRODUKTY

6.1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym to Kursy stacjonarne projektowania wnętrz. Dokładną charakterystykę, opis i cenę każdego Kursu można znaleźć na stronie creator.net.pl, w miejscu, gdzie jest prezentowany konkretny Kurs stacjonarny.

6.2. Usługodawca zapewnia uzyskanie Certyfikacji w ramach zakupionych Kursów. Po zakończeniu Kursu, Użytkownik otrzymuje Certyfikat ukończenia Kursu, w formie zaświadczenia, wystawionego zgodnie z  par. 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.18 sierpnia 2017 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U.2017, poz.1632.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w okresie 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia od Umowy. 

7.2. Klient może odstąpić od Umowy wysyłając w formie elektronicznej na adres biuro@creator.net.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wysłanie oświadczenia musi nastąpić przed upływem terminu określonego w pkt 7.1 Regulaminu. 

7.3 Usługodawca, po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  zobowiązuje się niezwłocznie przesłać potwierdzenie jego otrzymania. 

7.4 Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Usługodawca uzna Umowę za niezawartą oraz dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta w Sklepie internetowym.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SKLEP INTERNETOWY CREATOR.NET.PL

8.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z prawa rękojmi w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. 

8.2. Klient ma prawo zgłosić reklamację Usługodawcy drogą elektroniczną, dotyczącą sposobu złożenia zamówienia i jakości Produktu, na adres e-mail: biuro@creator.net.pl, lub korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Creator, ul. Bugaj 3, 05-806 Komorów.

8.3. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego od razu po jego otrzymaniu i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie odniesie się do zgłoszenia w powyższym terminie, uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.

8.4. Usługodawca wyśle Klientowi informację o rozpatrzeniu reklamacji, w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, lub pisemnie na wskazany adres Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.

8.5. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku z Produktami oferowanymi w Sklepie, na drodze postępowania mediacyjnego. Wszystkie szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

8.6. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, i zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.

 1. OFERTA CENOWA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

9.1. Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usług jest określone przy każdym z dostępnych Produktów oferowanych w Sklepie. Skorzystanie z odpłatnej usługi świadczonej przez Usługodawcę przewiduje wyraźne potwierdzenie, że jej realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty podczas zakupu Produktu.

9.2. Ceny zamieszczone w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

9.3. Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Produkt, za pośrednictwem systemu szybkich płatności online T-Pay.

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

10.1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika i wykorzystywania plików cookies znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” na stronie creator.net.pl, pod adresem: https://www.creator.net.pl

 1. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy na stronie internetowej creator.net.pl są w języku polskim.

11.2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z istotnych przyczyn, jak zmiany przepisów prawa i zmiany sposobu płatności, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.

11.4. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zamieści nową treść Regulaminu na stronie creator.net.pl, pod adresem https://www.creator.net.pl, wraz z ogłoszeniem o dokonaniu zmiany.